Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

Przed uzyskaniem dostępu do witryny internetowej lub rozpoczęciem korzystania z niej należy uważnie przeczytać niniejsze warunki świadczenia usług. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie może uzyskiwać dostępu do witryny ani z niej korzystać.

Witryna jest własnością spółki (zwanej dalej "Spółką") i jest hostowana przez Shopify Inc (zwanego dalej "Gospodarzem"). Host zapewnia platformę handlu elektronicznego online do sprzedaży naszych produktów i usług.

Akceptując niniejsze warunki, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub wyraża zgodę na korzystanie z Witryny przez osobę niepełnoletnią.

1. Cel
Celem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest

Określenie stosunków umownych między spółką mającą siedzibę statutową w a spółką

OBOR DESK LIMITED, (zwana dalej "Sprzedającym") z siedzibą pod adresem Office No 3, 10/F Witty Comm, Building 1A-1L Tung Choi St, Mongkok Kowloon, Hong Kong oraz kupującym;

Określenie warunków mających zastosowanie do wszelkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny, niezależnie od tego, czy nabywca jest profesjonalistą, czy konsumentem.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w dowolnym momencie. W stosownych przypadkach obowiązującymi warunkami będą warunki obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez nabywcę.

Sprzedaż, po jej zawarciu, odbywa się między sprzedającym a kupującym, z wyłączeniem strony, która udostępnia witrynę internetową i nią zarządza.

Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej w jakikolwiek sposób, w tym przeglądając Witrynę, tworząc konto lub przesyłając treści lub inne materiały do Witryny, użytkownik wyraźnie rozumie, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków użytkowania.
Akceptując niniejsze warunki użytkowania, nabywca oświadcza, że osiągnął pełnoletniość w stanie, w którym zamieszkuje. Korzystanie z naszych produktów w celach nielegalnych lub niedozwolonych jest zabronione.

2. Charakterystyka oferowanych towarów i usług
Oferowane produkty i usługi to te, które pojawiają się w katalogu opublikowanym na stronie internetowej Spółki i są oferowane przez należycie zidentyfikowanego Sprzedawcę, który przyjmuje za nie odpowiedzialność z wyłączeniem 

Produkty te są oferowane do sprzedaży do wyczerpania zapasów.

Zdjęcia i kolory produktów zilustrowanych na stronie internetowej, dostarczone przez Sprzedającego na jego odpowiedzialność, nie mogą gwarantować idealnego podobieństwa do oferowanego produktu, głównie w odniesieniu do kolorów.

3. Ceny
Na stronie płatności wyświetlana jest cena główna wraz z podatkiem VAT. Jednakże, w niektórych przypadkach, podatek VAT, inne podatki, opłaty celne i/lub opłaty nakładane przez kraj przeznaczenia będą płatne przez kupującego.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, przy czym przyjmuje się, że cena podana w katalogu w dniu złożenia zamówienia będzie jedyną ceną obowiązującą nabywcę.

W przypadku błędu związanego z podatkiem VAT, może on zostać skorygowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podane ceny nie obejmują kosztów realizacji zamówienia, transportu i dostawy, o ile mają one zastosowanie.

4. Obszar geograficzny
Spółka zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązana, do ograniczenia sprzedaży swoich produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji lub do ograniczenia sprzedawanych ilości.

5. Zamówienia
Obowiązkiem kupującego jest dostarczenie kompletnych i dokładnych informacji oraz potwierdzenie informacji i treści dotyczących różnych przedmiotów, które chce nabyć za pośrednictwem dostarczonych informacji przed złożeniem zamówienia.

Zakłada się, że kupujący posiada pełną wiedzę i zrozumienie szczegółów dotyczących przedmiotów, które kupuje w momencie składania zamówienia, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy powstałe po sprzedaży i wynikające z błędnej interpretacji informacji i powiązanych treści na stronie internetowej.

Po wybraniu produktów zostaną one dodane do koszyka kupującego.

Kupujący musi następnie

Wypełnić formularz identyfikacyjny wszystkimi wymaganymi danymi kontaktowymi lub podać swój numer klienta, jeśli go posiada;

Potwierdzić zamówienie po jego sprawdzeniu;

Dokonać płatności zgodnie z ustalonymi warunkami;

Potwierdzić zamówienie i płatność.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na stronie internetowej nie są dokładne, kompletne lub aktualne.

Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego zamówienia. Spółka może, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie.

Takie ograniczenia mogą obejmować zamówienia złożone przez lub przy użyciu tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień przy użyciu tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki.

Kupujący potwierdza, że nie jest sprzedawcą ani nie składa zamówienia w celu odsprzedaży.

W przypadku modyfikacji lub anulowania zamówienia, Spółka podejmie próbę poinformowania nabywcy, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia.

Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w jej uzasadnionej ocenie wydają się być złożone przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych warunków sprzedaży, potwierdzenie ich pełnej znajomości oraz zrzeczenie się prawa do powoływania się na własne warunki zakupu lub inne warunki.

Wszystkie dostarczone dane i zarejestrowane potwierdzenie będą uważane za dowód transakcji. Potwierdzenie będzie warte podpisu i akceptacji operacji przeprowadzonych między kupującym a sprzedawcą z wyłączeniem .

Spółka przekaże pocztą elektroniczną potwierdzenie zarejestrowanego zamówienia.

6. Powiązania ze stronami trzecimi
Spółka może zapewnić kupującym dostęp do instrumentów lub metod płatniczych stron trzecich, nad którymi nie ma kontroli ani wpływu i z których kupujący decydują się korzystać na własną odpowiedzialność zgodnie z warunkami określonymi przez wspomniane strony trzecie.

W związku z tym Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Użytkownik korzysta z narzędzi stron trzecich wyłącznie na własne ryzyko i musi upewnić się, że

jest świadomy i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem serwisu Spółki mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich lub treści zamieszczone przez osoby trzecie na stronach internetowych.

Łącza URL na stronie internetowej mogą kierować użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są powiązane ze Spółką.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji przeprowadzanych w związku z witrynami osób trzecich.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek transakcji należy dokładnie zapoznać się z zasadami i praktykami stron trzecich. Skargi, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do danej strony trzeciej.

7. Błędy, nieścisłości i pominięcia
W przypadku informacji zawierających błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu transportu i dostępności, Spółka zastrzega sobie prawo do poprawiania, zmieniania, aktualizowania informacji lub anulowania zamówień, jeśli informacje zawarte w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne, w dowolnym czasie i bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

8. Wycofanie
Nabywcy, którzy nie są profesjonalistami, mają prawo do odstąpienia od umowy ze sprzedawcą w ciągu czternastu dni od otrzymania zamówienia, aby zwrócić produkt sprzedawcy w celu uzyskania zwrotu kosztów bez ponoszenia kary. Należy zauważyć, że koszty zwrotu ponosi kupujący.

Prosimy o przesłanie nam pełnej wiadomości e-mail informującej o zwrocie na następujący adres: contact@parislively.com

9. Anulowanie
Jeśli, w opinii Spółki, klienci nie przestrzegają lub podejrzewa się, że nie przestrzegają któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych warunków świadczenia usług, Spółka może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie, bez powiadomienia użytkownika lub sprzedawcy, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie.

10. Warunki płatności
Płatności dokonywane za pośrednictwem strony internetowej są dokonywane kartą kredytową przez : Visa, MasterCard, American Express, Union Pay, Paypal, bankowość internetowa, Apple Pay itp.

Aby zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu, dane karty kredytowej kupującego są szyfrowane.

Po otrzymaniu zamówienia Spółka prosi o preautoryzację karty, aby upewnić się, że środki są wystarczające do sfinalizowania transakcji.

Żadne informacje o transakcji finansowej nie są przechowywane ani rejestrowane.

11. Wysyłka
Spółka sprzedaje, ale nie ponosi odpowiedzialności za wysyłkę produktów zamówionych za pośrednictwem Witryny. Sprzedawca wysyła produkty głównie z Chin. Transport towarów jest powierzany innej firmie logistycznej wybranej przez Sprzedawcę.

Produkty są wysyłane bezpośrednio do domu klienta.

12. Dostawa
Dostawy są realizowane na adres wskazany w potwierdzeniu zakupu, który może znajdować się wyłącznie na uzgodnionym obszarze geograficznym.

Czas dostawy różni się w zależności od czasu potrzebnego na przetworzenie, sprawdzenie i kontrolę jakości zamówień w ciągu 24 do 48 godzin od potwierdzenia zamówienia i produkcji.

Produkcja i dostawa są wskazywane w momencie dokonywania płatności i mogą wynosić od 5 do 15 dni roboczych.
Sprzedawca stara się dostarczać zamówienia tak szybko, jak to możliwe. Jednak czasami w określonych okresach dostawy mogą trwać dłużej. Ze względu na COVID-19 i wszelkie inne ograniczenia celne lub geopolityczne, a także różne ograniczenia logistyczne, czas dostawy może być dłuższy niż zwykle. Uwzględniane są wszystkie niezbędne specjalne środki ostrożności dotyczące przetwarzania i bezpieczeństwa zamówień.

W momencie przekazania przesyłki przewoźnikowi uznaje się, że została ona dostarczona kupującemu, a ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi ze sprzedającego na kupującego. W związku z tym w przypadku uszkodzenia podczas transportu należy złożyć uzasadnioną reklamację do przewoźnika w ciągu trzech dni od dostawy. Odpowiedzialność sprzedającego nie jest już zaangażowana, odpowiedzialność  , która nie jest stroną sprzedaży, jest w każdym przypadku wykluczona.

Terminy dostawy są podane jedynie orientacyjnie; jeśli przekroczą one trzydzieści dni od złożenia zamówienia, umowa sprzedaży ze Sprzedawcą może zostać anulowana, a kupujący otrzyma zwrot pieniędzy.

Jednakże w przypadku problemów z dostawą lub innych problemów, Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby skontaktować się ze Sprzedawcą i/lub przewoźnikiem w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

13. Uwagi i komentarze
W przypadku przesłania przez nabywcę określonych zgłoszeń, propozycji, takich jak zgłoszenia do konkursów, lub w przypadku, gdy bez naszej prośby klient przedstawi kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, projekty lub inne elementy, online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób, klient zgadza się, że Spółka może edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i wykorzystywać w dowolny sposób, na dowolnym nośniku, przesłane uwagi i zrzeka się wszelkich roszczeń do własności intelektualnej, płatności lub odszkodowania na rzecz Spółki, na którą przenosi jakiekolwiek prawa.

Spółka nie jest zobowiązana do zachowania poufności komentarzy, wypłaty rekompensaty za jakikolwiek komentarz ani do udzielenia odpowiedzi na jakikolwiek komentarz. Komentarze są zamieszczane na odpowiedzialność ich autora.

Spółka może, ale nie jest zobowiązana, monitorować, edytować lub usuwać wszelkie treści, które uzna za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejszy Regulamin.

Kupujący zgadza się, że komentarze nie mogą naruszać praw innych osób, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, dóbr osobistych ani żadnych innych praw osobistych lub majątkowych.

Nabywca zgadza się również, że Komentarze nie będą zawierać żadnych zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Witryny lub jakiejkolwiek reklamy, nagabywania lub ataków komercyjnych, religijnych, politycznych, osobistych lub instytucjonalnych, konfrontacyjnych lub nieistotnych wiadomości.

Kupujący nie może używać fałszywego adresu e-mail, fałszywej tożsamości, podawać się za kogoś innego niż on sam lub wprowadzać w błąd co do całości lub części informacji dotyczących jego osoby (wiek, status przedsiębiorcy lub nie, płeć, lokalizacja itp.), ani wprowadzać w błąd Spółki lub osoby trzeciej co do pochodzenia komentarza.

Kupujący ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze i ich dokładność. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za komentarze publikowane przez klienta lub inne osoby.

14. Gwarancja
W przypadku reklamacji dotyczącej zamówienia należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@parislively.com jak najszybciej po otrzymaniu przesyłki, aby Spółka mogła w razie potrzeby poinformować Sprzedawcę i/lub Przewoźnika.

Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę nie może być wykonana po upływie 30 dni od daty otrzymania przesyłki.

W przypadku niezgodności sprzedanego produktu z umową, może on zostać zwrócony Sprzedającemu, który zwróci koszty.

Reklamacja zamówienia będzie niemożliwa po upływie 60 dni od daty wystawienia faktury.

15. Odpowiedzialność
Sprzedając online, Sprzedający przyjmuje na siebie odpowiedzialność, a Spółka, która ogranicza się do udostępnienia platformy hostowanej przez Shopify inc, jest zobowiązana do środków. Nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z sieci internetowej, dostępu do treści osób trzecich, problemu z siecią lub konfiguracją, takiego jak utrata danych, włamanie, wirus, przerwa w świadczeniu usług lub inne nieumyślne problemy.

16. Dane osobowe
Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem Witryny podlega Polityce prywatności.

17. Prawa własności intelektualnej
Wszystkie informacje i treści dotyczące przedmiotów wyświetlanych na Stronie Internetowej, w tym cena, szczegóły, wymiary, waga, opisy i specyfikacje przedmiotów są tłumaczone przez nas na podstawie informacji uzyskanych ze źródeł Sprzedającego, a przedmioty lub powiązane informacje nie są własnością, nie są produkowane, sprzedawane ani zatwierdzane przez Sprzedającego.

Gromadzenie, aranżacja i montaż wszystkich treści w Witrynie jest wyłączną własnością Spółki.

18. Rozstrzyganie sporów
Jeśli jakiekolwiek spory wynikające z niniejszej Umowy nie mogą zostać rozwiązane w ciągu 30 dni od ich wystąpienia, strony sporu zgadzają się poddać takie spory prawu estońskiemu i estońskim sądom.

19. Prawo właściwe
Niniejsza umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Estonii. Jeśli kupujący jest rezydentem kraju Unii Europejskiej, będzie on również korzystał z praw chroniących go na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i obowiązujących przepisów kraju zamieszkania.

Obsługa klienta

Zapewniamy profesjonalną obsługę posprzedażową od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.

Bezpieczna płatność

Używamy najnowszej technologii szyfrowania SSL, aby zabezpieczyć Twoje płatności

Dostawa do domu

Odbierz swoje zamówienie w ciągu 8 do 12 dni w swoim domu & śledź swoje zamówienie w czasie rzeczywistym

Gwarancja satysfakcji

Oferujemy 14-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na wszystkie nasze produkty